1. (Vir moontlike gebruik van lede se hulp in die toekoms is dit vir ons belangrik om te weet in watter beroepe u ondervinding het. Voltooi asb volledig.)

  2. Hiermee gee ek/ons toestemming, en gee opdrag dat die bedrag van (Soos geselekteer) of enige ander bedrag soos deur lid versoek, ten einde die maandelikse verpligting na te kom soos bepaal in ooreenkoms aangegaan op (Geselekteerde datum) vanaf my/ons rekening soos gespesifiseer (of enige ander finansiële instelling waarna ek/ons my/ons rekening mag oorplaas) mag verhaal op die eerste werksdag van elke maand. Alle trekkings teen genoemde bankrekening sal beskou word as goedgekeur en is deur my/ons persoonlik onderteken. Ek/Ons, die ondergetekende(s), magtig en gee hiermee opdrag aan u Netcash (Pty) Ltd agent om geld teen my/ons rekening te trek. Ek/Ons neem ook kennis dat waar bank besonderhede verskaf word, die onttrekking hier gemagtig, deur BankServ geprosesseer word. Verder neem ek/ons ook kennis dat besonderhede van elke transaksie op my/ons bankstaat sal verskyn. Enige bankkostes voortspruitend uit hierdie opdrag, sal vir die opdraggewer se bankrekening verhaal word. Hierdie magtiging mag gekanselleer word slegs deur 30 (dertig) dae skriftelike kennisgewing te gee, deur middel van geregistreerde pos gelewer. Verder verstaan ek/ons ook dat geen betalings deur my/ons gemaak ten tyde van goedkeuring en magtiging verleen, terugbetaalbaar of verhaalbaar is nie. Hierdie ooreenkoms is nie oordraagbaar na ʼn derde party deur enige van die partye betrokke sonder die nodige vooraf skriftelike goedkeuring nie.
  3.